نوسانات دما می تواند تأثیرات منفی بر فرآیندهای تولید یا آزمایش در صنایع شیمیایی و دارویی داشته باشد. افزایش کیفیت محصول و سهولت فرآیند در تولید دارو و مواد شیمیایی را می‌توان با کمک راه‌حل‌های پیشرفته کنترل دما که توسط چیلرهای خاص هایتما ایجاد می‌شود به دست آورد. این دستگاه‌ها به صورت خاص برای این گونه خطوط تولید، طراحی و ساخته می‌گردد و تمام نیازهای کارفرما را برآورده می‌سازند.

توجه به دقت در تامین دمای مورد نیاز، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، به همراه قابلیت اطیمنان و کارایی دستگاه و خط تولید، همه در نوع طراحی چیلر در نظر گرفته می‌شوند.