شرایط احراز:

  • حداقل تحصیلات دیپلم
  • حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۵۵ سال
  • گذراندن دوره های سازمان فنی و حرفه ای ( در شاخه های مختلف تاسیسات )
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
  • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی جهت انجام کار
  • دارا بودن مهارت و تجربه کافی در امور مربوط به تاسیسات ( این مورد از طریق آزمون تعیین سطح و برگزاری دوره های آموزشی توسط شرکت، بررسی می گردد. )

درخواست تکنسینی

  • مشخصات